Anket Oluşturma / Ölçek Geliştirme


Anket belirli bir tutumu, durumu veya olayı değerlendirmek için kullandığımız genelde çoktan seçmeli, derecelendirmeli veya ucu açık soruların yer aldığı formlardır. Anket çalışması yapan araştırmacı, literatür taraması sonucu bulduğu kullanıma uygun bir anketi de kullanabileceği gibi teorik çerçeveyi göz önünde bulundurarak yeni bir anket de oluşturabilir. Anket oluştururken doğru soruların belirlenmesi ve bu soruların bir bütünlük oluşturması önemlidir. Araştırmacılar anket oluşturduklarında veya literatürde daha evvelden kullanılmış bir anketi tekrar kullandıklarında demografik bilgi formu vererek katılımcılara ilişkin kişisel bilgileri de toplarlar. Toplanılan kişisel bilgiler ile anket verileri eşleştirilerek detaylı analizler yapılabilir. Bu da katılımcılara ilişkin sonuçların daha detaylı olarak ortaya konmasını sağlar. Tez, proje ve yayın çalışmalarında anket sık sık kullanılan bir ölçüm metodudur. Anket kullanma, lisans bitirme projelerinde veya tezlerinde, yüksek lisans tezleri veya projelerinde ve doktora tezlerinde öğrencilerin ve araştırmacıların yoğun olarak başvurduğu bir yöntemdir.

Ölçekler, ölçümlenen değişkene ait toplam bir puan vermesi açısından anketten ayrılır. Burada önemli olan nokta ölçeklerin neden sonuç ilişkisine daha elverişli sonuçlar oluşturmasıdır. Diğer taraftan anketler daha tanımlayıcı bilgiler vererek ilişkisellik için uygun sonuçlar ortaya koyar. Ölçek geliştirirken dikkat edilmesi gereken en önemli konu standardizasyon aşamasıdır. Standardizasyon ölçeğin güvenilirlik ve geçerlik bakımından kullanıma uygun hale getirilmesidir. Ayrıca geliştirilen ölçeğin popülasyonu temsil eden bir örneklem üzerinden toplanan verilerle standardize edilmesi çok önemlidir.

Tüm geliştirilen anket ve ölçekler, alanında uzman araştırmacıların görüşleri alınarak tekrar tekrar incelenmeli standardizasyon çalışmasından önce pilot çalışmalar yürütülmelidir. Standardizasyon sürecinde geliştirilen anketle paralel ölçümler yapan diğer anketler ölçeğin geçerliliğinin ölçümlenebilmesi için beraber sunulmalıdır. Ayrıca, paralel seyretmeyen ölçeklerde verilerek geçerliliğin kontrol altında tutulması araştırmanın başarısı bakımından önemlidir. Anket ve ölçekler alt faktörlere sahip olabilirler. Alt faktörler bir ölçeğin veya anketin ölçümlediği değişken veya değişkenlerin farklı boyutlarıyla ölçümlenmesini sağlamaktadır. Yapılacak ileri analizler ve faktör analizleriyle bu alt faktörlerin birbiriyle olan ilişkileri ve değişkenler ile olan ilişkileri değerlendirilmelidir.

Öğrenciler ve araştırmacılar lisans, yüksek lisans, doktora sırasında veya bağımsız yürüttükleri araştırmalar için kullanacakları ölçeklerin ve anketlerin hem geliştirme aşamasında hem de doğru anketlerin veya ölçeklerin bulunması aşamasında EDUCASE Akademik Danışmanlık Merkezi’nden destek alabilirler.

Anahtar Kelimeler: Anket, literatür taraması, teorik, demografik bilgi formu, analiz, tez, proje, yayın, ölçüm metodu, lisans bitirme projesi, yüksek lisans tezi, doktora tezi, yöntem, ölçek, standardizasyon, güvenirlik, geçerlik, popülasyon, pilot çalışma, alt faktör.

CASE Danışmanlık bünyesinde hizmet veren EDUCASE Akademik Danışmanlık Merkezi Tez Proje Destek Ekibi olarak, tez, proje, ödev, mimari proje, yazılım ve programlama, AR-GE projesi ve özel ders konularında hizmet vermekteyiz. Tez konusunda lisans tezi, yüksek lisans tezi, doktora tezi, bitirme tezi üzerinden tez araştırma, tez hazırlama, tez danışmanlığı, tez yazımı, sunum hazırlama, istatistiksel analiz, anket hazırlama ve anket tasarımı, literatür tarama, editing, çeviri, özet hazırlama, veri analizi, deney ve yöntem dizaynı oluşturma, SPSS analizi, sonuç yazımı ve yorumlama, ölçek geliştirme, vaka incelemeleri (case study) desteği sağlamaktayız. Proje konusunda lisans projesi, yüksek lisans projesi, doktora projesi, bitirme projesi üzerinden proje araştırma, proje hazırlama, proje danışmanlığı, proje yazımı, proje desteği, sunum hazırlama, anket hazırlama ve anket tasarımı, proje analiz, SPSS analiz, literatür tarama, çeviri, özet hazırlama, editing, veri analizi, istatistiksel analiz, deney ve yöntem dizaynı oluşturma, sonuç yazımı ve yorumlama, ölçek geliştirme, vaka incelemeleri (case study) hizmeti sunmaktayız. Ödev konusunda ön lisans ödevi, lisans ödevi, yüksek lisans ödevi, doktora ödevi üzerinden ödev hazırlama, ödev danışmanlığı, ödev araştırma, sunum hazırlama, çeviri, istatistiksel analiz, özet hazırlama, anket hazırlama ve tasarımı, maket hazırlama, literatür tarama, editing, 2D proje hazırlama, 3D proje hazırlama, deney ve yöntem dizaynı oluşturma, SPSS analizi, veri analizi, ölçek geliştirme, vaka incelemeleri (case study), sonuç yazımı ve yorumlama desteği vermekteyiz.
Mimari proje konusunda ön lisans mimari proje, lisans mimari proje, yüksek lisans mimari proje, doktora mimari proje üzerinden AUTOCAD, SketchUp, Cinema 4D, 3DMax programları kullanımı, yazılım ve programlama hizmetleri, mimari proje hazırlama, mimari proje danışmanlığı, mimari bitirme projesi hazırlama, mimari dönem projesi hazırlama, iç mimari – dekorasyon, 3D proje hazırlama, 2D proje hazırlama, stand çizimi, teknik çizim, desen çizimi, plan çizimi, kesit çizimi, kat planı, vaziyet planı, kara kalem, peyzaj projesi, modelleme, görünüş çizimleri, portfolyo hazırlama, maket hazırlama, pafta hazırlama, sunum hazırlama desteği, rölöve alma, mobilya tasarımı, endüstriyel tasarım, editing hizmeti, literatür tarama desteği, proje analizi ve istatistiksel analiz danışmanlığı desteği sunmaktayız. Yazılım, programlama ve AR-GE projesi konusunda ön lisans yazılım ve programlama hizmetleri, ön lisans AR-GE projesi, lisans yazılım ve programlama hizmetleri, lisans AR-GE projesi, yüksek lisans yazılım ve programlama hizmetleri, yüksek lisans AR-GE projesi, doktora yazılım ve programlama hizmetleri, doktora AR-GE projesi üzerinden C, C+, C++, C#, Matlab, Java programları kullanımı, yazılım ve programlama hizmetleri, bitirme projesi hazırlama, algoritma oluşturma, proje hazırlama, dönem projesi hazırlama danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.
Özel ders konusunda ilköğretim özel ders üzerinden matematik özel ders, hayat bilgisi özel ders, sosyal bilgiler özel ders, Türkçe özel ders, fen bilimleri özel ders, inkılap tarihi ve Atatürkçülük özel ders, trafik güvenliği özel ders, teknoloji ve tasarım özel ders, yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) özel ders, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi özel ders, din kültürü ve ahlak bilgisi özel ders; lise özel ders üzerinden matematik özel ders, geometri özel ders, Türk edebiyatı özel ders, dil ve anlatım özel ders, tarih özel ders, kimya özel ders, fizik özel ders, biyoloji özel ders, inkılap tarihi ve Atatürkçülük özel ders, tarih özel ders, çağdaş ve Türk dünya tarihi özel ders, coğrafya özel ders, psikoloji özel ders, mantık özel ders, felsefe özel ders, sosyoloji özel ders, din kültürü ve ahlak bilgisi özel ders, yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) özel ders, trafik ve ilk yardım özel ders; ön lisans özel ders, lisans özel ders, yüksek lisans özel ders, doktora özel ders üzerinden fen-edebiyat fakültesi bölüm dersleri özel ders, sosyal bilimler enstitüsü bölüm dersleri özel ders, eğitim bilimleri fakültesi bölüm dersleri özel ders, eğitim bilimleri enstitüsü bölüm dersleri özel ders, mühendislik fakültesi bölüm dersleri özel ders, fen bilimleri enstitüsü bölüm dersleri özel ders, iktisadi ve idari bilimleri fakültesi bölüm dersleri özel ders, iktisadi ve idari bilimler enstitüsü bölüm dersleri özel ders, hukuk fakültesi bölüm dersleri özel ders, sağlık bilimleri fakültesi bölüm dersleri özel ders, sağlık bilimleri enstitüsü bölüm dersleri özel ders, iletişim fakültesi bölüm dersleri özel ders, mimarlık ve tasarım fakültesi bölüm dersleri özel ders; yabancı dil özel ders üzerinden İngilizce özel ders, Japonca özel ders, Almanca özel ders, Korece özel ders, Fransızca özel ders, Çince özel ders, İtalyanca özel ders, Portekizce özel ders, İspanyolca özel ders; kurum sınavları ve sınava hazırlık özel ders üzerinden YGS özel ders, LYS özel ders, ALES özel ders, KPSS özel ders, YDS özel ders, TEOG özel ders, DGS özel ders desteği sağlamaktayız.