EDUCASE AKADEMİK DANIŞMANLIK KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR VE EDUCASE İLETİŞİM BİLGİLERİ
a) İşbu sözleşme Erdil Arsoy (bundan sonra sözleşmede şirket olarak anılacaktır) ile işbu kullanıcı sözleşmesinde yer alan hizmet ve/veya danışmanlık talebinde bulunan ve Erdil Arsoy hizmetlerinden yararlanmış TÜKETİCİLER (bundan sonra müşteri olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.
b) VD. NO: 69721198496 Erdil Arsoy resmi iletişim bilgileri:  0216 510 23 38, Erdil Arsoy resmi web sitesi: www.educasedanismanlik.com.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
a)Söz konusu şirket eğitim danışmanlık hizmeti kapsamında talep edildiği takdirde eğitimi destekleyici faaliyetler (eğitim rehberlik, danışmanlık, test değerlendirme, öğrenci değişim programlarının organizasyonu, yaprak test ve soru bankası hazırlama gibi eğitimi destekleyen öğrenim dışı faaliyetler) gibi tümü örnek niteliğinde çalışmalar hazırlamaktadır.
b) Müşteri işbu sözleşmede belirtildiği üzere talebi doğrultusunda şirket tarafından istenilen tüm bilgi ve/veya belgeleri eksiksiz ve doğru olarak sağlamakla ve yine şirket tarafından müşterinin talebine ilişkin istenilen ve PDF dosyasında belirtilen tüm ödemeleri eksiksiz ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a)Gerek şirketin gerekse müşterilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması adına şirket tarafından hazırlanan ve http://educasedanismanlik.com/talep-formu/ adresinde bulunan Talep Formunun müşteriler tarafından doldurulması gerekmektedir. Ancak talep formunun doldurulması hizmetin başlayacağı anlamına gelmemektedir. Şirket, söz konusu talep formu kabulü ile işe başlandıktan sonra müşteriye işin niteliği gereği ara teslim tarihleri oluşturabilir. Ara teslim tarihleri şirket tarafndan gerekli hallerde müşteriye ara ödeme tarihleri ile birlikte info@educasedanismanlik.com adresinden mail yoluyla bildirilecektr. Müşteri işin teslimini ya da çalışmanın tamamını ara teslim tarihinde isteyemeyeceği gibi bu tarihlerde ödeyeceğini taahhüt etği bedeli de ödemeyi kabul eder.
b) Müşteri, talep formunu yanlış ve/veya eksik doldurması halinde, fiyat teklifi verilene kadar info@educasedanismanlik.com adresine elektronik posta yoluyla başvurup değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak söz konusu hizmetin niteliği değişeceğinden talep edilen değişiklikler doğrultusunda şirket yeniden fiyat belirleme ve talebi iptal etme hakkına sahiptir.
c) Şirket kendisine ulaşan Talep Formu ve varsa fiyat teklifi sunumundan önceki değişiklik taleplerini de dikkate alarak müşteriye elektronik posta yolu ile belirlenen fiyatı ve fiyatın belirlenme usulünü PDF dosyası halinde gönderecektir (Bu belge bundan böyle kısaca PDF dosyası olarak anılacaktır.). Müşterinin kendisine iletilen bu teklifi kabul etmesi halinde info@educasedanismanlik.com adresine elektronik posta yoluyla bildirim yapması veya PDF dosyasında belirtilen ilk ödemeyi yapması gerekmektedir. Şirket, gönderilen bu PDF dosyası üzerinde müşteri tarafından değişiklik talep edilmesi halinde vermiş olduğu fiyat teklifini iptal etme ve yeniden fiyat teklifi verme ve/veya talebi iptal etme hakkını sahiptir.
d) PDF dosyasında teslim ve ödeme tarihi belirtilmiş ve elektronik posta yoluyla müşteriye gönderilen her bilgi ve/veya belge bir hizmet/iş sayılır.
e) Şirket tarafından sunulmuş ve müşterice onaylanmış son teklifi müteakip, müşterice ilk taksit tutarı ödeme tarih ve saatine uyulmadığı takdirde şirket herhangi bir sorumluluk kabul etmeksizin talebi fesih etme hakkına sahiptir.
f) Şirket tarafından hizmet için belirlenen ve müşterice onaylanmış ödemenin ilk taksiti sözleşmenin 7(a) maddesinde yer alan banka hesap numarasına geçtikten ve özellikle hizmetin verilmesi için şirket tarafından gerekli görülen ve talep edilen her türlü belge ve/veya bilgilerin temininden sonraki iki iş günü içerisinde hizmet verilmeye başlanacaktır. Söz konusu belge ve/veya bilgilerin yanlış ve/veya eksik temin edilmesinden doğacak sorumluluk müşteriye ait olup şirket açısından da ifayı imkânsız hale getirdiği kabul edilecektir. Bu koşullara uyulmadığı takdirde şirket herhangi bir sorumluluk kabul etmeksizin talebi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.
g) Henüz yürütülmekte veya tamamlanmış olan hizmetlerde herhangi bir ayıbın olması durumunda söz konusu ayıp müşterinin, hizmetin başlangıcında ve/veya sonrasında vermiş olduğu eksik ve/veya yanlış bilgiden kaynaklanıyorsa sorumluluk tamamen müşteriye ait olup şirket tarafından, hizmetin niteliği değişeceğinden, söz konusu hizmette düzeltme yapılmayacaktır. Düzeltmenin yapılabilmesi ancak ve ancak değişiklik talep edildiğinde, bu talebin gerçekleştirilmesi için müşterinin yeni bir talep formu doldurmasına ve tekrar fiyat teklifi almasına bağlıdır.
h) Müşteri, başlatılmış ve devam etmekte olan hizmetle ilgili kabul etmiş olduğu ödemeleri tarih ve saatinde ödememesi durumunda şirket söz konusu hizmeti 12 aya kadar uzatma hakkına sahip olup müşteri gecikme olan her gün için 50 TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Şirket ayrıca herhangi bir taksitin ödenmemesi veya gecikmesi durumunda hizmeti iptal etme ve hizmet bedelinin tamamını icraya koyma hakkını saklı tutar.
i) Şirket, iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde başlatılan ve teslim edilen her bir hizmetin teslim tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde info@educasedanismanlik.com adresine elektronik posta aracılığıyla müşteriden herhangi bir geri dönüş alınmadığı takdirde hizmeti ve/veya o ana kadar yapılan çalışmayı tamamlanmış kabul edecektir. Hizmet tamamlanmış kabul edileceğinden müşterice kabul edilmiş tüm ödemeler muaccel hale gelecektir.
j) Müşteri tarafından işin başlangıcından önce PDF dosyasında belirtilen koşullarda değişiklik yapılması ve/veya koşullara ek hizmet ve/veya iş talebinde bulunulması halinde yeniden Talep Formu doldurmasına gerek olmaksızın, taleplerini elektronik posta yoluyla info@educasedanismanlik.com adresine iletebilir. Şirket bu talepler için ek ücret isteme veya bu talepleri kabul etmeme hakkına sahiptir.
k) İş bu sözleşme her bir hizmet için, o hizmetin tesliminden sonraki ilk 20 iş günü içerisinde müşterinin isteyeceği düzeltme ve/veya eksikliklerin giderilmesi durumunda müşteriye diğer hizmetlerin ödeme tarihlerinde ve saatinde gecikme yapması hakkını vermez.
l) Şirket, müşterinin PDF dosyasında belirtilmiş her bir hizmet için, o hizmetin tesliminden sonraki ilk 20 iş günü içerisinde düzeltme ve/veya eksikliklerin giderilmesi için elektronik posta yoluyla info@educasedanismanlik.com adresine talepte bulunması halinde, talepte bulunulan tarihten itibaren PDF dosyasında o iş için belirtilmiş olan süre kadar ek süre kullanma hakkını saklı tutar.
m) İş bu sözleşmeye göre başlatılan hizmetlerde, hizmetin teslimine kadar olan sürede ve hizmetin tesliminden sonraki ilk 20 iş günü içerisinde, müşteriden o işe dair, işin başlangıcından önce PDF dosyasında belirtilen koşullarda değişiklik yapılması ve/veya koşullara ek hizmet ve/veya iş talebinde bulunulması halinde, başkaca bir sözleşme gerekmeksizin müşteri iş bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır ve şirket istenilen ek hizmet ve/veya iş talepleri için yeni fiyat teklifi verme ve/veya talebi reddetme hakkını saklı tutar.
n) Şirket, hizmet kalitesini arttırmak ve daha iyi hizmet sunmak adına PDF dosyasındaki her bir işin teslim tarihinden itibaren 20 iş gününe kadar gecikme hakkını saklı tutar.
o) Şirket tarafından her bir iş için verilen fiyat teklifi proje bazı olup; sayfa sayısı, konu, yöntem gibi işin özelliklerinden biri veya birkaçı ile eşleştirme yöntemiyle bu kısımların değiştirilmesi ve/veya çıkarılması aracılığıyla fiyatta indirim yapılması talep edilemez.

4. GİZLİLİK
a) Şirket, kişisel bilgilerinizi gerekli veya zorunlu olmadığı takdirde üçüncü kişilerle ya da kurumlarla paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.
b) Şirket tarafından yapılan tüm çalışmalar çift-kör tekniği ile yürütülmektedir.
c) Şirket, müşterinin kişisel bilgilerini söz konusu hizmette görev almış veya hizmetin sağlamasında katkıda bulunmuş kişilerle gerekli veya zorunlu olmadıkça paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder.
d) Şirket, söz konusu hizmette görev almış çalışan veya hizmetin sağlamasında katkıda bulunan kişilerin kişisel bilgilerini müşteri ile gerekli veya zorunlu olmadıkça paylaşmamayı da kabul ve taahhüt eder.
e) Müşterinin, şirketten aldığı hizmet hakkında üçüncü kişilerle paylaştığı bilgilerin doğuracağı maddi-manevi zarar ve sonuçlardan şirket sorumlu olmayacağı gibi sorumluluk tamamen müşteriye aittir.
f) Şirket, gizliliği korumak adına müşteriye teslim etmiş olduğu bir iş ile ilgili bilgi, belge ve materyalleri saklamama ve/veya depolamama hakkını saklı tutar.
g) Müşteri, söz konusu şirketçe yürütülen her tülü çalışmayı, bilgiyi ve belgeyi üçüncü kişilere kullandırmamayı kabul ve taahhüt eder. Söz konusu hizmet müşteriye özel olarak hazırlandığından müşteri üçüncü kişilere hizmeti aynı amaçla kullandıramaz veya satışa sunamaz aksi halde bu ihlalin gerçekleştiği her gün için 100 TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5. ADRESTE GÖRÜŞME VE USULÜ
a) Sözleşmenin 1(b). Maddesinde yer alan şirket adresinde görüşme yapmak isteyen kişilerin mutlaka telefon ve/veya mail yoluyla şirketten randevu almaları gerekmektedir.
b) Randevu tarihi ve saati müşteriye de uygun olmak üzere şirket tarafından belirlenecektir.
c) Randevu almadan şirkete gelen müşteriler ile görüşme yapmak şirket çalışanlarının takdirine bağlı olup şirket ile görüşme yapılamamasından doğan zarardan şirket sorumluluk kabul etmemektedir.
d) Şirket, belirtilen koşullarda verilen randevu tarih ve saatine uymayan kişilerin randevularını iptal etme hakkını saklı tutar. Randevu saatinde ilk on dakikalık gecikmeler göz önüne alınmayacaktır.
e) Şirket, 5(a) maddede belirtilen koşullarda verilen randevuyu iki kere iptal etmiş veya on dakikadan fazla geç kalmış kişilere bir başka randevu vermeme hakkını saklı tutar.

6. CAYMA HAKKI
a) İşbu sözleşme ile verilen hizmet ve/veya danışmanlık müşterinin istekleri doğrultusunda hazırlanan bir hizmet/mal olup cayma hakkı kullanılamaz.
b) Şirket gerekli bulduğu takdirde işi ve/veya hizmeti herhangi bir aşamada iptal etme ve alınan ödemelerin geri iadesini yapmama hakkını saklı tutar.

7. ÖDEMELER VE CEZAİ ŞART
a) Müşteri tarafından yapılacak ödemeler yalnızca kredi kartı, nakit, banka havalesi veya EFT ile yapılabilir. Yapılacak banka havalesi ve EFT için resmi şirket hesabı: İş Bankası, İBAN NO: TR26 0006 4000 0011 0890 6814 77, Erdil Arsoy adına yapılacaktır.
b) Müşteri tarafından banka havalesi veya EFT ile yapılan ödemelerde, şirketin banka hesabına geçtiği takdirde ödeme yapılmış olacaktır. Şirket, uygun gördüğü takdirde herhangi bir ödeme almadan işi başlatma hakkını saklı tutar. Ancak bu durum söz konusu hizmette bir sonraki iş ve/veya hizmette ödeme yapılmadan başlatılacağı anlamına gelmemektedir. Şirket bu hakkını saklı tutar.
c) Müşteri işbu hizmet sözleşmesi çerçevesinde muaccel olan alacağın zamanında ödenmemesi durumunda her gün için 50 TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8. GENEL HÜKÜMLER
a)
Şirket, tarafına ulaşan hizmet taleplerini kabul etmeme ve/veya tarafına ulaşan Talep Formuna geri dönüş yapmama hakkını saklı tutar. 20 iş günü içerisinde geri dönüş yapılmayan talepler reddedilmiş sayılır.
b) Erdil Arsoy her zaman iş bu sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahiptir.
c) İş bu kullanıcı sözleşmesinde yer alan söz konusu hizmet ve/veya danışmanlık talebinde bulunan ve/veya Erdil Arsoy bünyesinde hizmet almış kişilerce kabul edilmiş sayılır.
d) Kişiler Talep Formunu doldurduklarında Kullanıcı Sözleşmesi’ni okumuş ve talep formunda açıkça yer alan kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar.
e) Şirket, işbu Sözleşme’nin herhangi bir şekilde ihlalinden doğan bir hakkını, yetki veya gücünü kullanmaması veya ertelemesi, işbu sözleşmedeki herhangi bir haktan vazgeçmesi anlamına gelmez veya bu hakkın daha sonra kullanmasını veya işbu Sözleşme’nin müteakip ihlallerinde diğer hak, yetki ve çözümlerini kullanmasına engel teşkil etmez.
f) Müşteri tarafından şirkete teslim edilmiş olan bilgi, belge ve materyallerin kaybolması ve/veya çalınmasından şirket sorumlu değildir.
g) Şirket tarafından hazırlanan tüm çalışmalar örnek ve/veya referans niteliğinde olup, bunların kullanımından dolayı oluşacak hukuki ve/veya yasal suçlardan şirket sorumlu tutulamaz.
h) İşbu Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme altında geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi durumunda geride kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmez veya zarar görmez.

9. MÜCBİR SEBEP
İşbu sözleşmenin konusu olan hizmetin hukuki veya fiili durumlar sebebiyle gerçekleştirilememesi mücbir sebep teşkil eder. Mücbir sebebin varlığı halinde sözleşme ile doğan yükümlülüklerin mücbir sebebin ortadan kalmasına kadar ertelenir.

10. İHTİLAFLAR
a)İşbu sözleşme ve hizmet çerçevesinde çıkan hukuki uyuşmazlıklarda mümkün oldukça şirket müşterilerle sulh olma ve problemlerin en kısa sürede giderilmesi için azami çabayı göstereceğini kabul ve taahhüt eder.
b) İşbu sözleşme ve hizmet çerçevesinde çıkan hukuki uyuşmazlıklarda müşteri Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine uyuşmazlığın çözümü için başvurma hakkına sahiptir.
c) İşbu sözleşmeden doğan hukuki uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri, İcra Daireleri ve Beşiktaş Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.

Son değiştirilme tarihi: 01.01.2019