Nicel ve Nitel Araştırma Nedir?


Nicel Araştırma Nedir?

Nicel araştırma, vaka ve olayları objektifleştirerek,  gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir şekilde ortaya koyan araştırma şeklidir.  Biyoloji, kimya, fizik, mühendislik gibi doğa bilimleri alanlarındaki araştırmalar gözlem ve ölçmeye dayalı araştırmalardır.  Gözlem ve ölçmelerin tekrarlanabildiği, objektif olarak yapıldığı ve sayısal verilerle ortaya koyulabildiği araştırmalara nicel (quantitative) araştırma denir.   Nicel araştırma ile “ne kadar?  Ne miktarda? Ne kadar sık?  Ne kadar yaygın?” gibi,  sorulara cevap aranır.

Nitel Araştırma Nedir?

Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların,  natürel ortamda gerçekçi ve totaliter bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma şeklidir.  Psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan ve toplum davranışlarını inceleyen araştırmalarda sıklıkla nitel (qualitative) araştırma tekniklerinden yararlanılır. Nitel araştırma ile “Niçin?  Nasıl?  Ne şekilde?” sorularına cevap aranır.

Nicel ve Nitel Araştırmanın Karşılaştırılması

Nitel araştırma, ilgilenilen konuda ayrıntılı bilgi toplamaya ve nicel araştırmalara yön vermeye yardımcı olacak hipotezler kurulmasına ve geliştirilen teorilerin doğru olup olmadığının anlaşılmasına yardımcı olur. Nitel araştırma, neredeyse her zaman başlangıç noktasıdır; burada hedef yeni sorunları ve fırsatları belirlemektir. Bunlar, daha sonraki araştırmalara nasıl yön vermek gerektiğini belirlemeye olanak tanır. Nicel araştırmada ise bir sorunun veya en uygun durumun doğruluğunu ve önemini tanımlayan belirli sayısal ölçümler sunulur.