Parametrik ve Non-parametrik Testler Arasındaki Fark Nedir?


Parametrik ve non-parametrik testler veri analizinde kullanılan iki yöntem çeşididir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı elde edilen verilerin özelliklerine göre belirlenmektedir.

Parametrik testler, hipotezin toplum parametrelerine dayalı olarak kurulduğu analiz yöntemidir. Buna göre; verilerin normal dağılıma uygun olması, rastgele seçilmesi ve nicel yapıda olması gibi bazı varsayımlar esas alınır ve örneklem büyüklüğü en az 30 olmalıdır. Parametrik testler daha çok istatistik güce sahiptir, geliştirilmiş tabloları vardır ve en üst düzeyde bilgi verir. Testler ortalama (Mean) üzerinden gerçekleştirilir

Non-parametrik testlerde ise, kurulan hipotez herhangi bir parametreye dayalı olmaksızın ele alınır, bu nedenle genelleme yapılamaz. Non-parametrik testler; örneklem sayısının 30’dan küçük olduğu, veri dağılımının normal olmadığı veya heterojen veri yapılarında uygulanır. Sınıflama, sıralama gibi pek çok veri düzeyinde kullanılabilir. Daha az örneklem sayısına sahip olduğu için hesaplaması daha kolaydır. Doğru uygulandığı takdirde parametrik testler ile aynı sonucu verir. Testler orta değer (Median) üzerinden gerçekleştirilir.