Proje Nedir?


Önceden belirlenmiş bir sürede ve belirli bir konuda değişim yaratmayı hedefleyen uygulamalar sonucunda çeşitli sonuçların elde edildiği bir çalışmadır. Bir akademik çalışma olarak proje ise belirli bir konu üzerinde amaç ve hedeflerinin arasındaki ilişkiyi ortaya koyan, sonuç olarak yeni sonuçların ortaya çıktığı bilimsel çalışmalardır.
Proje Hazırlama Süreçleri
1. Konu Seçimi: Projenin konusunu seçebilmek için öncelikle proje danışmanının belirlenmesi gerekmektedir. Mümkün ise danışman ilgi duyulan veya çalışılmak istenilen konu ile ilgili tecrübesi veya birikimi olan bir akademisyen veya uzman olmalıdır. Daha sonrasında ise çalışmak istenilen konuya göre danışman ile birlikte karar verilir. Proje konusu, öğrencinin ilgi duyduğu veya araştırmak istediği bir konu olmakla beraber, danışmanın uygun gördüğü veya önerdiği bir konu da olabilir.
2. Konu ile İlgili Ön Araştırma Yapma: Proje hazırlanırken alanda daha evvelden yapılmış ve akademik kaynaklar aracılığı ile yayınlanmış güvenilir kaynaklar taranmalıdır. Kaynaklar toplandıktan sonra derinlemesine incelenerek çalışmanız için gerekli kaynaklar ayrılarak kullanıma hazırlanır. Bu aşamada danışman hocanızdan yardım alarak ek kaynaklara ulaşabilir veya bulduğunuz kaynakların yeterliliğini değerlendirebilirsiniz.
3. Konu Başlığının Belirlenmesi: Projenin başlığı okuyuculara çalışmanın içeriği hakkında bilgi verici olduğundan konu başlığının belirlenmesi son derece önemlidir. Başlığın çok kısa olmaması gerektiği gibi çok da uzun olmamalıdır. Bu konula ilgili danışman hocadan yardım alınabilir.
4. Araştırma Sorusu ve Hipotez Oluşturma: Araştırma sorusunu doğru sorabilmek ve araştırmayı doğru kaynaklara dayanarak yürütmek projenin başarısı açısından çok önemlidir. Araştırma sorusu, çalışmanın neyi ele alacağını ve hangi cevapları bulmayı hedeflediğini okuyucuya aktarmak için önemlidir. Araştırma sorusunun başarılı şekilde belirlenmesinin ardından bu soruya ilişkin hipotez veya hipotezler oluşturulur. Hipotezlerin her biri çalışılacak konu içerisinde ele alınacak değişkenlerin ne olduklarına dair bilgi vermesinin yanı sıra çalışmanın içeriği ve detayları hakkında da bilgi barındırır. Çalışma hipotezlerde belirlenen yönde ilerleyeceği için hipotezlerin amacına uygun ve doğru bir şekilde belirlenmesi son derece önem arz etmektedir.
5. Proje Önerisi Sunma: Proje konusu ve araştırma hipotezleri belirlendikten sonra proje önerisi formu ilgili enstitünün formlar bölümünden edinilerek projeye uygun şekilde doldurulur ve proje danışmanının da onayı alınarak enstitüye teslim edilir.
6. Uygulama: Projenin kapsamı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ister basit bir anket çalışması olsun ister deneysel bir yöntemi barındırsın tüm aşamalarda dikkatli ve özenli olunmalıdır. Yapılacak uygulamada niceliksel (kantitatif) veri toplama yöntemleri tercih edilebileceği gibi niteliksel (kalitatif) veri toplama yöntemleri de tercih edilebilir. Danışman akademisyenin de tavsiye ve önerilerine uyarak belirlenmiş olan uygulama yöntemi tamamlanarak çalışmaya devam edilir.
7. Verilerin Derlenmesi ve Analizi: Bu aşamada elde edilen veriler analiz edilirken danışman akademisyen ve öğrenci birlikte çalışarak uygulanabilecek analiz metotlarını değerlendirirler. Sonrasında belirlenen yöntemler sırasıyla uygulanarak veriler analiz edilir. Eğer çalışmada uygulama kısmı yok ise analiz yapılmaz veya hazır veriler kullanılarak bazı sistematik analizler yapılarak çalışmaya devam edilebilir.
8. Projenin Literatür ile Eşleştirilmesi ve Tartışma: Verilerin analizlerinin tamamlanmasının ardından daha evvelden taranılarak derlenmiş olan literatür yeni kaynaklarla zenginleştirilerek elde edilen verilerle karşılaştırılır. Yapılan çalışma sonucu elde edilen veriler ile literatürdeki verilerin sonuçlarının benzer ve farklılaşan yönleri ele alınarak yorumlanır. Sonrasında bu yorumlarla beraber genel sonuçlar tartışılarak akademik yazıma uygun bir şekilde metne aktarılır. Tartışma yazılırken alanda uzman olan danışman akademisyenin yorumları ve öğrencinin süreç içerisinde edindiği tecrübeleri doğru şekilde aktarması çok önemlidir.